Könyvek

 

Parasztságunk útja, 1946.
Mit olvasunk? ( Horváth Ádámnéval közösen) Budapest, 1965.
Társadalmi rétegzõdés Magyarországon. (Mód Aladárnéval, Ferge Sándornéval és Láng Györgynével közösen) Budapest, 1966.
Max Weber: Gazdaság és társadalom és Állam, politika, tudomány. Szerkesztés és elõszó, Budapest, Közgazdasági Kiadó 1967, 1970.
Elméletek a társadalmi rétegzõdésrõl. Budapest, TIT, 1969.
A Csepel Vas és Fémmûvek munkásai. Budapest, Társadalomtudományi Intézet, 1970.
Az alacsony jövedelmû népesség életkörülményei Magyarországon. Budapest, 1972. Kézirat.
A szexuális élet szociológiája. Szerkesztés és elõszó. Budapest, Közgazdasági Kiadó, 1972.
Magyar munkások 1973. Kézirat.
A magyarországi cigány lakosság. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézet 1976.
Futószalag a motorkerékpárgyárban. 1975. In: Kenedi János (szerk.) Profil nélkül (szamizdat)
Egy ipari szövetkezet munkásai (Törzsök Erikával közösen). Budapest, Szövetkezeti Kutató Intézet, 1977.
A munkások a tudományos- technikai forradalom korában. Budapest, 1976. Kézirat.
Bibó István Összegyûjtött Mûvei. I-IV. Sajtó alá rendezte Kemény István és Sárközi Mátyás. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. Bern, 1981-84.
Ouvriers hongrois. Paris, L'Harmattan, 1985.
Magyar munkástanácsok 1956-ban. Paris, 1986.
Velük nevelkedett a gép (Szociológiai tanulmányok) Bp., 1990. Vita Kiadó
Sós Aladár: Szabadság és gazdaság. Válogatott írások. Sajtó alá rendezte Kemény István, Szabó Judit, Varga János, Fáy Árpád. Göncöl, Budapest, 1991. (Az elõszót írta Kemény István)
Vagyongazdálkodás, városrehabilitáció és lakáspolitika. Budapest, 1991.
Közelrõl s távolból. Budapest, 1991. Gondolat.
Szociológiai írások. Replika könyvek, Szeged, 1992. 1-301.
Egyéni kisvállalkozás és munkanélküliség 1993. Kézirat.
XXX: 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport. Szerkesztés Gábor Lászlóval. MTA Szociológiai Intézete, Budapest, 1994.
Városi telekértékek és az adózás reformja. 1994. Kézirat.
Beszámoló a magyarországi roma (cigány) népesség helyzetével foglalkozó 1993 októbere és 1994 februárja között végzett kutatásról (Havas Gáborral és Kertesi Gáborral) MTA Szociológiai Intézete, Budapest, 1994.
Representative Survey on the Gypsy Population in Hungary. MTA Szociológiai Intézete, Budapest, 1994.
Kemény István (szerk.): A cigányok Magyarországon. Budapest, 1999. MTA, 263 p.
Kemény István (szerk.): A magyarországi romák. Budapest, 2000. Press publica 128 p.
Kemény István (szerk.): A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság. Budapest, 2000. Osiris, 198 p.
Havas Gábor- Kemény István- Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában. Budapest, 2001. Oktatáskutató Intézet, 66 p.
Kemény István -Janky Béla -Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság 1971-2003. Budapest, 2004.
Havas Gábor- Kemény István- Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában. Budapest, 2002. Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum Kiadó. 223 p.

Rome of Hungary, 2OO5, USA

 

Tanulmányok, cikkek

Ki olvas mit? (Horváth Ádámnéval közösen) Valóság, 1965.
A gazdasági növekedés és a munkaerõ szerepe. Közgazdasági Szemle, 1967.5.
A mobilitás társadalmi összefüggései. In: Korszerû statisztikai törekvések Magyarországon, Budapest, 1967.
Social mobility and economic growth, in: Proceedings of the First Italo- Hungarian Meeting of Sociology, Milan-Rome, 1967.
Restratification of the working class, The New Hungarina Quartely, 1970, No 38, pp- 26-37.
History and social change, Communication présentée au VII. Congres Mondial de Sociologie, Varna, 1970.
Working class and subculture, in: Industrialisation, Urbanization and Ways of Life, Budapest, Resrach Institut of Sociology of the Hungarian Academy of Arts and Sciences, 1972.
A magyar munkásosztály rétegzõdése. Szociológia, 1972, 1. 36-48.o.
A fluktuáció néhány szociológiai problémája. In: Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének III. Szociológiai Konferenciája, Budapest, 1973.
A magyarországi cigány lakosság. Valóság, 1974. 1. 63-72. o.
A budapesti cigányok. Budapest, 1975. No. 5.
Foglalkozási Struktúra, munkahely-struktúra. Budapest, 1976. Kézirat
Les ouviers et le pouvoir, Communication présentée a la conférence de l'Atelier, "Histories de vies", Maison des Sciences de l'Homme, 2-3. juin 1977.
Le compromis hongrois, avec la collaboration de Pierre Kende, Commantaire, Été 1978. Vol. 1, No 2.
Kelet- Közép- Európa és a társadalomtudományok. Elõadás a hollandiai Mikes Kelemen Körben, 1978. szeptemberében.
Les juifs dans la structure des classes en Hongrie: essai sur les antécédents historiques des crises d'antisémitisme de XXe siecle, avec la collaboration de Victor Karady, Actes de la Recherche en Sciences Sociale, No 22, Juin 1978.
Hol tart a társadalmi kompromisszum Magyarországon? Magyar Füzetek, 1. Paris, 1978.
La chaine dans une usine hongroise, Actes de la Recherche an Sciences Sociales, No 24, Novembre 1978.
Két könyv egy kötésben. Irodalmi újság. Paris, 1979.
Bibó István emlékezete. Irodalmi újság. Paris, 1979.
Poverty in Hungary, Social Science Information, Vol. 18, No 2. 1979.
La classe ouvriere en Hongrie, in: Structures Sociales en Europe de l'Est, 2. Transformation de la classe ouvriere. Sous la direction de G. Mink et J. Rupnik. La Documentation Francaise, 1979.
Les pauvres en Hongrie, Contrepoint, No 30, Été, 1979.
Szabad vállalkozók országa. Magyar Füzetek, 6. Paris, 1980.
A rejtett gazdaság Magyarországon. Irodalmi újság- Paris, 1980.
Antisemitisme universitaire et concurrence de classe: la loi du numerus classus en Hongrie entre les deux guerres, avec collaboration de Victor Karady, Actes de le Recherce en Sciences Sociales, No 34, Septembre 1980.
Ouvriers polonais et ouvriers hongrois, escript, Mars, 1982.
Economie cachée et droit a la paresse, L'Alternative, mai-aout 1982.
The unregistred economy in Hungary, Soviet Studies, July 1982.
A második gazdaság Magyarországon. Magyar Füzetek, 13. Paris, 1983.
Szabó Zoltán útja. Irodalmi újság. Paris, 1984.
Válogatás Kemény István írásaiból, in: Isten éltessen Pista! Kemény István 60. születésnapjára. Szerk: Havas Gábor, Kenedi János, Kozák Gyula. Szamizdat. Budapest, 1985.
Istvan Bibó, le marxisme et le civilisation occidentale, L'autre Europe, No 6, 1985.
La Concentration de Monor, L'autre Europe, No 9., 1986.
Die neue Armut und ihre Ursachen in Ungarn, Osteuropa-Info, Nr. 66., 1986. Trade Unions and Workers' Interests in Hungary, in: Trade Unions in Communists States, ed. By Alex Pravada and Blair A. Ruble, Allen and Unwin, Boston- London 1986.
Tocqueville Magyarországon. Irodalmi Újság. Paris, 1986.
A központosított tervgazdaság és a civil társadalom. In: Harminc év 1956-86, EPMSZ. Bern. 1986.
A szocializmus a pazarlás rendszere. (Orosz István levélinterjúja) Hírmondó, 1987. 1.
Hongrie: économie et société civile, L'autre Europe, No 13, 1987.
Droits sociaux en Hongrie, Recontre, No. 62, 1987.
Polgárosodás polgárjogok nélkül. Elõadás a Hollandiai Mikes Kelemen Körben, 1987. szeptember.
Deux programmes de réformes nen officiels, La nouvelle Alternative, No 9, 1988.
József Eötvös, L'autre Europe, No 15-16., 1988.
Un programme politique, L'autre Europe, No 15-16., 1988.
Programok és ellentmondások. Magyar Füzetek. Paris, 1988.
The Second Economy in Hungary, in: The Second Economy and its contron in Marxist States, ed. By Maria Los, Macmillan Press, 1989.
Mindenki egyenlõ szabadsága. Kritika, 1990.9.
Megfelezett élet. Kritika 1990. 10.
Feltámad-e Henry George? Beszélõ, 1989. dec. 18.
Nyugdíj-levél. Beszélõ, 1990. jan. 22.
Földérték- levél. Beszélõ, 1990. jan. 29.
Tébé- levél. Beszélõ, 1990. febr. 5.
Demográfiai levél. Beszélõ, 1990. febr. 17.
Nyugdíjrendszerek Nyugat-Európában. I.-III. Világgazdaság, 1990. szept. 8.
Csak elõ kell venni az irattárból. Beszélõ, 1990. okt. 13.
Szegényfélõ Magyarország. Népszabadság, 1991. április 20.
A szociológiai professzionalizálódásról. Replika, 1991. 2-3.
Leszakadók. Replika, 1991. 4.
Ki vállalja a vesztesek képviseletét? Népszabadság, 1992. március 25.
Nehéz, de nem lehetetlen. Beszélõ, március (1992)
A Kupa-program. Magyarország politikai évkönyve. 280-284. (1992)
Elõszó Orosz Éva Egészségügyi rendszerek és reformtörekvések c. könyvéhez (1992)
Nem elég a szabadságjogokat deklarálni. Figyelõ okt. 8. (1992)
Az eladósodás társadalmi következményei. Napi Világgazdaság, okt. 31. (1992)
Az átalakulás társadalmi költségei. Szociológiai Szemle 1/5-17. o. (1993)
Magyarság és Európa. In: A hatalom humanizálása. (szerk.: Dénes István Zoltán) Tanulmány Kiadó, Pécs 133-147. o. (1993)
Egyéni kisvállalkozás és munkanélküliség. A budapesti kutatás tapasztalatai. MTA Szociológiai Intézet 1- 36. o. (1993)
Nem elég a szabadságjogokat deklarálni. Gazdaság, tavasz (1993)
A szegénység egykor és ma. Magyar Hírlap, dec. 31. (1993)
Ungarn fürchtet die Armut. Wer Wird Verlierer der Kapitalisierung sein? In József Bayer- Rainer Deppe (szerk.): Der Schock der Freiheit. Ungarn auf dem weg in die Demokratie. Ed. Suhrkamp p. 260-268. ( 1993)
Az átalakulás társadalmi költségei. In: Havas Katalin-Somorjai Ildikó (szerk.): A város, a város társadalma, életformacsoportok. Budapest, 285-309. o. (1994)
A szakadék túlsó oldalán. Országos szociológiai felmérés a romákról, Népszabadság dec. 19. (1994)
Havas Gábor-Kertesi Gábor-Kemény István: The Statisztics of Deprivation. The Hungarian Quartely. Vol XXXVI. No. 138. Summer p. 67- 80 (1995)
Havas Gábor- Kemény István: A magyarországi romákról. Szociológiai Szemle. 3.3- 20. o. (1995)
Roma gyerekek az iskolában, roma felnõttek a munkaerõpiacon. A falu. Tél 47- 56. o. (1995)
Pierre Bourdien. Educatio, negyedik évf., negyedik szám, 751-758. o. (1995)
A romák és az iskola. Educatio Tavasz 71-83. o. (1996)
Cigánynak lenni. In: Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György (szerk.) Társadalmi riport. Budapest, TÁRKI. 352-380. o. (1996)
A legnagyobb kisebbség. Tanulmányok a cigányokról. Magyar Tudomány, 1997. június (Tematikus szám, szerk.): 641-749. o. (1997)
A magyarországi roma (cigány) népességrõl. Magyar Tudomány, 97/6, 644-655. o. (1997)
A roma kutatásokról I. Amaro Drom. 1997. február 24- 25. o. (1997)
A roma kutatásokról II. Amaro Drom. 1997. április 3-4. o. (1997)
Mi történt és mi lesz a cigányokkal. Népszabadság, 1997. október 25.
Tennivalók a cigányok/romák ügyében . Zárszó a Magyar Tudományos Akadémián 1997. nov. 19- én tartott konferencián.
Bibó István emlékezete. In: Kende Péter (szerk.): Bibó Nyugatról- életében, holtában. Basel- Budapest. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 108-116. o. (1997)
Demokrácia és társadalmi felelõsség Bibó Istvánnál. U. o. 154- 162. o.
Néhány javaslat a cigányok/romák ügyében. In: Hanák Katalin-Neményi Mária (szerk.): Szociológia emberközelben. Budapest, Új Mandátum. 67-79. o. (1998)
Szükség van-e antidiszkriminációs törvényre? Fundamentum 1998/3. 65-57. o.
Tettekre sürgetõ közállapotok, avagy az állam felelõssége. In: A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig. Budapest, Aduprint 115-120. o. (1998)
Tennivalók a cigányok/romák ügyében. In: A cigányok Magyarországon. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. 229-256. o. (1999)
Nyelvi változások a cigányok/romák világában. Régió, 1999/1.
Kemény István: A nyelvcserérõl és a roma/cigány gyerekek nyelvi hátrányairól az iskolában. In: Horváth Ágota - Landau Edit - Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Budapest, 2000c, Új Mandátum, 313-330.
Kemény István: Foglalkoztatás, munka, munkanélküliség. In: Kállai Ernõ - Törzsök Erika (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Budapest, 2000d, EÖKP, 25-31.
Kemény István: A teljes foglalkoztatottságtól a munkanélküliségig és a láthatatlan gazdaságig. Kisebbségkutatás, 2000e, 4. sz. 599-608.
Kemény István: A cigányok és az iskola. Beszélõ, 2001, január.
Kemény István: A munkaerõpiaci és a jövedelmi helyzet változásai. A települési és a lakásviszonyok változásai. In: Kállai Ernõ- Törzsök Erika (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés, 2002. Budapest, 2003a, EÕKK, 35-43.
Kemény István: Válság után. Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek. Esély, 2003b, 2. sz., 66-74.
Kemény István-Havas Gábor: Cigánynak lenni. In: Andorka-Kolosi-Vukovich (szerk.): Társadalmi riport, 1996. Budapest, 1996, TÁRKI, 352-380.
Kemény István-Janky Béla: A cigány nemzetiségi adatokról. Kisebbségkutatás, 2003a, 2. sz., 309-315.
Kemény István-Janky Béla: A 2003. évi cigény felmérésrõl. - Népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok. Beszélõ, 2003b, október, 64-76.
Kemény István-Janky Béla: A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól. Esély, 2003c, 6. sz. 58-73.
Kemény István-Janky Béla: Települési és lakásviszonyok. Beszélõ, 2004, április, 96-111.

 

home